Koellastberekening voor Comfort-airconditioning

Start het model

Inleiding

Op basis van gegevens van de VERAC heeft VosTec een rekenmodel ontwikkeld aan de hand waarvan op eenvoudige wijze de koellast kan worden berekend voor kleine ruimten. Deze methode voorziet in een snelle berekening waarbij de factoren die worden gebruikt afhankelijk zijn van situaties ter plaatse zoals bijvoorbeeld de ligging van het gebouw, glastype, zonwering e.d. Door deze gegevens op te nemen zal de koellast gebruikt kunnen worden voor het selecteren van apparatuur.

Voor de berekeninng van de koellast worden, aan de hand van de ligging van het gebouw en de buitengevels, factoren aangegeven die de waarde in Watt per m2 aangeven.
Daarnaast worden er factoren aangegeven voor de berekening van de belasting aan de hand van personen in Watt per persoon in verband met ventilatie en warmteafgifte.
Voor elektrische apparatuur geldt een factor waarmee de afgegeven energie in Watt dient te worden vermenigvuldigd.

Toelichting in verband met factoren die in het formulier worden aangegeven:

Rubriek 1

Als voorbeeld is in rubriek 1 bij een glaswand op het zuiden met dubbel glas en een zonnewering binnen een factor 108 van toepassing. In verband met de ligging wordt vooraf bepaald welke factor het hoogst is als er meer ramen zijn die op verschillende zonbestraalde richtingen liggen. Bijvoorbeeld zal dit bij een gebouw met glas op het westen en het zuiden betekenen dat de factor 148 van toepassing is. In dat geval wordt de hoogste factor op een regel aangehouden voor al het glas op zowel het zuiden als het westen. Bij 4 m2 glas alleen op het zuiden is de instraling 4 x 108 = 432 Watt en bij 4 m2 op het zuiden en 4 op het westen wordt dit (4+4)x 148= 1184 Watt. Het tijdstip waarbij de hoogste belasting optreedt in een ruimte is bepalend voor het te installeren koelvermogen. Om die reden wordt aangegeven dat alleen de hoogste belasting in rekening moet worden gebracht.

Rubriek 2

Bij rubriek 2 worden de niet door de zon bestraalde ramen berekend. Dit zijn de buitenramen die niet in rubriek 1 zijn meegerekend.

Rubriek 3

Voor buitenwanden worden dezelfde gevels berekend die ook bij rubriek 1 zijn berekend alleen gaat het hier om zonbestraalde buitenmuren. In dit voorbeeld dus de zuid- en de westgevel. Deze dienen hier echter apart te worden berekend en niet beiden met dezelfde hoge waarden. Verder wordt ook nog aangegeven welke classificatie van bouwmaterialen wordt aangehouden. Deze loopt van 1 t/m 4, waarbij 4 de laagste factor heeft door een isolerende bouwwijze.
Als dit 10 m2 zuidgevel en 8 m2 westgevel zou zijn met bouwwijze 4 dan is de warmtebelasting 10x 8,4 + 8x 9,1 = 156,8 Watt. De overige buitenwanden te berekenen bij rubriek 4.

Rubriek 4

De resterende, niet door zon beschenen, buitenwanden worden hier berekend afhankelijk van de bouwwijze.

Rubriek 5

Binnenwanden grenzend aan niet geconditioneerde ruimten worden als een totaal in oppervlakte ingevuld. Er is sprake van dezelfde factor. Ook deuren meerekenen in het totale oppervlak.

Rubriek 6

Het plafond of dakoppervlak wordt hier genomen, afhankelijk van de situatie. In de tabel wordt de keuze gemaakt aan de hand van de situatie die zich voordoet.

Rubriek 7

De vloer wordt alleen in rekening gebracht als zich hieronder een niet geconditioneerde ruimte bevindt. Indien dit de begane grond is wordt er geen oppervlakte bij deze rubriek ingevuld.

Rubriek 8

Bij rubriek 8 worden de energieverliezen bij ventilatie berekend, uitgaande van de standaard binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid. Hierbij dient de hoogste belasting te worden aangehouden. Bijvoorbeeld zal bij 12 zware rokers die zich op een vloeroppervlak van 100 m2 begeven. 12 x 216 = 2592 Watt belasting zijn en de ventilatie-energie aan de hand van 100 m2 21 x 100 = 2100 Watt. Het hoogste bedrag van 2592 wordt dan aangehouden.

Rubriek 9

De aanwezigheid van het aantal personen vermenigvuldigd met de warmteafgiftefactor van 133 bepaalt de benodigde extra koeling. Dus bij 12 personen wordt dit 12x 133 = 1596 Watt. Er wordt hier uitgegaan van een gemiddelde inspanning b.v. kantoorwerk. In sporthallen zal deze warmteafgifte groter zijn en in rust (slapen) kleiner.

Rubriek 10

Het elektrisch vermogen vermenigvuldigd met de factor geeft de afgegeven warmte aan in Watt.

Rubriek 11

Rubriek 11 is een situatie die alleen opgaat wanneer er onzorgvuldig wordt omgegaan met de energie. Het is aan te bevelen om in die gevallen automatisch sluitende deuren toe te passen en de aanwezigen op de gevolgen te wijzen. Indien dit toch moet worden meegerekend dan neemt de koellast toe. Vostec

Totale koellast

De totale som van rubriek 1 t/m 11 geeft de benodigde koellast in Watt.

Start het model